VAIKO BRANDUMO PRIEŠMOKYKLINIAM UGDYMUI ĮVERTINIMAS

(KONSULTAVIMO TIKSLAIS)


 

KAS TAI YRA?

Vaiko brandumo priešmokykliniam ugdymui vertinimas – tai specialisto atliekamas tyrimas, apimantis įvairias vertinamas sritis ir leidžiantis spręsti apie vaiko pasirengimą mokytis priešmokyklinėje grupėje.

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ir privalomas visiems vaikams. Pradinis ugdymas pradedamas teikti anksčiau, t. y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau, nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo LR Švietimo įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų pakeitimai (1 pakeitimas, 2 pakeitimas), kuriuose pažymima, nuo kokio amžiaus vaikas gali pradėti priešmokyklinį ugdymą ir kokiais atvejais reikia kreiptis į Pedagoginę psichologinę tarnybą (toliau – PPT) dėl vaiko įvertinimo.

·         Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5-eri metai (vaikas, gimęs 2018 m. nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d.)

·         Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam 5-eri metai sueina tais kalendoriniais metais iki rugsėjo 1 dienos (vaikas, gimęs 2018 m. nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d.) Priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti atlikus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos vertinimą PPT. Dėl vaiko įvertinimo pradėti ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo programą tėvai (globėjai) kreipiasi į PPT ne vėliau kaip iki 2023 m. rugpjūčio 14 d. Vaiko įvertinimas atliekamas nuo 2023 m. gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31d. Atkreipiame dėmesį, kad vertinimas atliekamas konsultavimo tikslais. Gavę PPT išvadą-rekomendaciją, dėl tolesnio vaiko ugdymo sprendimą priima tėvai (globėjai).

·         Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai (vaikas, gimęs 2017 m., 2023 rugsėjį pradeda ugdytis pagal priešmokyklinę programą).

Daugiau apie įvertinimo dėl ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą tvarką PPT skaitykite čia.

 


Svarbu:

Tarnybos specialistai ir pedagogai pataria neankstinti priešmokyklinio ugdymo vaikams, kurie turi kalbos raidos sutrikimus ir (ar) nustatytus specialiuosius ugdymosi poreikius.

Tiems vaikams, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių, priešmokyklinio ugdymo programą pritaiko priešmokyklinio ugdymo pedagogas kartu su pagalbos mokiniui specialistais ir tėvais (globėjais).


KAIP PASIRUOŠTI?

Aptarkite vertinimo poreikį su ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogais, pagalbos vaikui specialistais, pasiimkite reikiamus dokumentus ir užsiregistruokite. Registracija vaiko įvertinimui PPT vyks nuo 2023 m. balandžio 3 d. Registracijos ir informacijos telefonas: 864516743.  Registracijos laikas: Pirmadienis – ketvirtadienis: 9.00-16.00 val. (pietų pertrauka: 12.00-12.45);

Atvykstant į Tarnybą:

·         atsineškite vaiko asmens dokumentą, tėvų (globėjų) asmens dokumentą ir dokumentą, įrodanti, kad Jūs – teisėtas vaiko atstovas;

·         į konsultaciją vaiką turi atvesti tėvai (globėjai);

·         pasiruoškite skirti pakankamai laiko susitikimams, kuriuos planuosite kartu su tarnybos specialistu(-ais);

·         pasirūpinkite, kad vaikas į tarnybą atvyktų pavalgęs ir pailsėjęs;

·         aptarkite su vaiku, kur ir kokiu tikslu vykstate. Nuraminkite vaiką, atsakykite į jo klausimus. Galite paaiškinti, kad vykstate į įstaigą, kuri padeda geriau suprasti, kas vaikui sekasi geriausiai ir kas – sunkiau. Ten dirba žmonės, kurie mėgsta bendrauti su vaikais. Čia vaikui reiks kalbėtis, piešti, atlikti užduotis.


VERTINIMO EIGA

Vaiko brandumo įvertinimą priešmokykliniam ugdymui atlieka Tarnybos psichologai:

·         pirmos konsultacijos ir vaiko įvertinimo trukmė – 1 val.;

·         įvertinimo metu vaikas turi pasilikti kabinete be tėvų (globėjų);

·         po įvertinimo skiriamas kitos konsultacijos laikas, kurios metu su tėvais (globėjais) aptariami vaiko įvertinimo rezultatai, teikiamos rekomendacijos dėl tolimesnio ugdymo

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai.“

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai.“

5 metų sulaukusį vaiką leisti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, o 6 metų sulaukusį vaiką – pagal pradinio ugdymo programą

Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos gauti iš šių tarnybų rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis