Vaikams, norintiems pradėti lankyti pirmąją klasę, kai tais kalendoriniais metais jiems dar nesueina 7 m., arba norintiems pradėti lankyti priešmokyklinę grupę, kai tais kalendoriniais metais jiems dar nesueina 6 m., turi būti atliktas brandos įvertinimas.

 Tėvams (globėjams) pageidaujant leisti į pradinio ugdymo pirmąją klasę vaiką, nelankiusį priešmokyklinio ugdymo grupės arba lankiusį mažiau nei 2/3 priešmokyklinio ugdymo programos laiko, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai.

 Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, brandumas nėra vertinamas.

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK – 2173 patvirtintas „Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas“ nustato vaiko brandumo įvertinimo atvejus, brandumo įvertinimo procedūras, įvertinimo rezultatų panaudojimą.