Tikslas

 

 • Siekti, kad vaiko kognityvinės veiklos ir ugdymo(si) strategijų (stilių) identifikavimas, būtų kaip esminė prielaida kokybiškai teikti pagalbą vaikui ir mokyti vaiką mokytis.

 

 Uždaviniai

 

 • Kuo anksčiau įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padėti jas išspręsti, surasti jam optimalią ugdymo vietą ir formą.

 • Stiprinti mokyklos mokytojų, tėvų (globėjų) gebėjimus ugdyti specialiuosius ugdymosi, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu.

 • Padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą.

 • Kelti tarnybos specialistų kvalifikaciją seminaruose ir kursuose vaiko pažinimo, krizių įveikimo ir specialiųjų poreikių tenkinimo srityse.

 • Palaikyti glaudžius ryšius su rajono švietimo įstaigomis, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, sveikatos ir kt. įstaigomis, sprendžiančiomis vaikų ugdymo(si), socialines bei sveikatos problemas.

 • Inicijuoti projektinę veiklą – vaikų užimtumo ir prevencijos klausimu.

 

  Prioritetai

 

 • Individuali ir grupinė psichologinė pagalba vaikams su elgesio ir emocijų sutrikimais (naujų psichologinių tyrimo metodikų įsisavinimas, tobulinimasis seminaruose, psichologo darbo priemonių papildymas).

 •  Organizuoti ir vykdyti įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus.

 • Spec. pedagogoų ir logopedų metodinio ratelio veikla ir jos rezultatai.

   

 

Tarnybos funkcijos

 

 • Įvertinti asmens galias ir sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai, prireikus skirti specialųjį ugdymą.

 • Siūlyti ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoti teikti specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę ir specialiąją pagalbą, rekomenduoti vaikui mokyklą.

 • Konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų tėvus ( globėjus, rūpintojus), mokytojus, specialistus, specialios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais, mokinius – jų polinkių ir gabumų klausimais.

 • Teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymo bei jų organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių, psichologinių, asmenybės ugdymosi problemų sprendimo klausimais, skleisti ir diegti specialiojo ugdymo ir psichologijos naujoves.

 • Inicijuoti naujų ugdymo vietų steigimą, specialiosios pedagoginės ir/ar psichologinės pagalbos teikimą, aplinkos pritaikymą specialiųjų poreikių asmenims.

 • Formuoti mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais.

 • Rengti ir įgyvendinti prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, sumažinti specialiosios pedagoginės pagalbos poreikį, išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti.

 • Kaupti, analizuoti ir vertinti informaciją apie Tarnybos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančius specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, jų problemas, ugdymo organizavimą, aplinkos pritaikymą bei specialiosios pedagoginės ir/ar psichologinės pagalbos teikimo veiksmingumą.

 • Tarnyba gali vykdyti ir kitas jos nuostatuose nenurodytas funkcijas, atitinkančias jos veiklos tikslą ir uždavinius.