PATVIRTINTA

                                                                                    Skuodo rajono savivaldybė

                                                                                                 Pedagoginės psichologinės tarnybos

                                                                                                                             direktoriaus 2024 m.kovo 13 d. Įsakymu Nr. V-4

 

SKUODO RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS INDIVIDUALIŲ GEBĖJIMŲ VAIKŲ BEI SPECIALIŲJŲ(LAVINAMŲJŲ) KLASIŲ MOKINIŲKŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS

 „ATRIEDA VELYKŲ MARGUČIAI“

 NUOSTATAI

 

 

l SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Skuodo rajono ikimokyklinio irpriešmokyklinio amžiaus individualių gebėjimų (specialiųjų ugdymosi poreikių) vaikų bei specialiųjų (lavinamųjų) klasių mokinių kūrybos darbų virtualios parodos „Atrieda Velykų margučiai“ (toliau-paroda) nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, dalyvius,organizavimo tvarką, reikalavimus darbui.

2.Virtualią parodą „Atrieda Velykų margučiai“ organizuoja Skuodo rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba, koordinatorius - socialinė pedagogė Ingrida Momkienė.

3.Virtualios parodos nuostatai skelbiami Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos interneto svetainėje www.skuodoppt.lt ir Facebook grupėje „PPT Skuodas“.

 

ll SKYRIUS

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

4. Kūrybinių darbų virtualios parodos tikslas: naudojant įvairias kūrybines – technines priemones, ugdytitį vaikų kūrybiškumą, skatinti meninę saviraišką, kuriant Velykinį margu.

5.Uždaviniai:

5.1.gaminti Šv. Velykų dekoraciją – Velykinį margutį;

5.2. ugdyti vaikų meninę, vizualinę raišką, išradingumą, kūrybiškumą ir originalumą, puoselėjant tautines tradicijas, kultūrą ir papročius, pastebintlietuvių liaudies margučių raštų ir spalvų įvairovę;

5.3. kuriant ir improvizuojant darbus atlikti įvairia technika;

5.4. skatinti tėveliuskartu su vaikais įsitraukti į kūrybinį procesą;

5.5. surengti virtualią darbų parodą.

 

lll SKYRIUS

PARODOS DALYVIAI

 

6. Parodoje ,,Atrieda Velykų margučiai“ kviečiame dalyvauti Skuodo rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų individualių gebėjimų (specialiųjų ugdymosi poreikių) vaikus bei specialiuosius (lavinamųjų) klasių mokinius, jų tėvelius, švietimo pagalbos specialistus.

 

IVSKYRIUS

PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA

 

7. Parodos dalyviaikarpo, piešia, aplikuoja, lipdo ar kita pasirinkta technika kuria margutį ir jį dekoruoja.

8. Darbai gali būti įvairaus dydžio. Darbai nufotografuojami ir nuotraukos ( jpg formatu ) pateikiamos organizatoriams elektroniniu paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Parodai pateikiamas neribotas kiekis margučių nuotraukų.

9. Siunčiant paveikslą (-as) nurodyti autoriaus (-ių) vardą pavardę, grupės (klasės), įstaigos pavadinimą, pedagogo vardą pavardę.

10. Pateikdami darbų nuotraukas autoriai sutinka, kad jos bus panaudojamos kūrybinių darbų parodos sklaidos tikslais, asmens duomenys buvo gauti, nepažeidžiant apsaugos duomenų reikalavimų.

11. Kūrybinių darbų skaitymo nuotraukos bus panaudotos kuriant virtualios parodos pristatymą.Kūrybinių darbų virtuali paroda bus eksponuojamaSkuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos interneto svetainėje www.skuodoppt.lt ir Facebook grupėje „PPT Skuodas“.

12. Darbų laukiame nuo 2024 m. kovo 18 d. iki 2024 m. balandžio 5 d. Informacija teikiama telefonu: +370 60039678.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13.Parodos „Atrieda Velykų margučiai“ dalyviai ir juos ruošę pedagogai bus apdovanoti įstaigos padėkos raštais.

14. Kviečiame aktyviai dalyvauti, džiaugtis ir dalintis Šv. Velykoms sukurtas margučiai.

        

KŪRYBINIS KONKURSAS – ŽODŽIŲ ŽAISMAS

 

 

Šių metų kovo 4 d. – kovo 29 d. Skuodo rajono savivaldybės PPT organizuoja kūrybinį konkursą – žodžių žaismas "Pasislėpęs mano vardas" ir kviečia dalyvauti Skuodo rajono 2 – 7 klasių mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.

Dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, o geriausių darbų autoriai diplomais ir specialiais prizais.

 

Padėkime vaikams pajusti sėkmę!

 

                                                                      

 

Detalesnė informacija                                     

Skuodo PPT svetainėje:  www.skuodoppt.lt                                            

tel. nr.: 8 694 85653

el. paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Konkurso NUOSTATAI prisegami.                                                         

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės

pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus

2024 m. kovo   d. įsakymu Nr. V-       

 

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

KŪRYBINIO KONKURSO – ŽODŽIŲ ŽAISMAS „PASISLĖPĘS MANO VARDAS“ NUOSTATAI

 

 

2024 m. kovo   d.

Skuodas

 

1. BENDROSIOS KONKURSO NUOSTATOS

 

1.         Kūrybinio konkurso – žodžių žaismas (toliau – konkursas) nuostatai nustato tikslą, reglamentuoja reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimų tvarką.

2.         Konkursas skirtas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų).

3.         Informacija apie konkurso nuostatus skelbiama Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos puslapyje ir facebook grupėje ,,PPT Skuodas“.

 

2. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4.         Konkurso tikslas: atskleisti mokinių kūrybinius ir raiškos gebėjimus, kuriant pasakojimą su savo varde esančiomis raidėmis.

5.         Konkurso uždaviniai:

          5.1. Skatinti perteikti savo mintis kuriant rišlų rašytinį tekstą.

     5.2. Formuoti mokinių garsinės analizės ir sintezės įgūdžius.

5.3. Formuoti taisyklingo sakinio ar pasakojimo sudarymo įgūdžius.

5.4. Atskleisti mokinių kūrybinius, meninius gebėjimus iliustruojant savo parašytą pasakojimą.

5.5. Puoselėti mokinių teigiamas emocijas.

 

3. KONKURSO RENGĖJAI IR ORGANIZATORIAI

 

6.         Konkurso rengėja – Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė ir spec. pedagogė Jolanta Viršilienė.

7.         Konkurso organizatorius – Skuodo rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba.

 

4. KONKURSO DALYVIAI

 

8.         Konkurse dalyvauti kviečiamos dalyvių grupės:

     1) 2 – 4 kl. mokiniai, besimokantys pagal pritaikytas programas.

     2) 2 – 4 kl. mokiniai, besimokantys pagal individualizuotas programas.

     3) 5 – 7 kl. mokiniai, besimokantys pagal pritaikytas programas.

     4) 5 – 7 kl. mokiniai, besimokantys pagal individualizuotas programas.

    

 

5. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

9.             Konkursas organizuojamas nuo 2024 m. kovo 4 d. iki kovo 29 d.

10.         Konkursui pateikti darbai turi atspindėti kūrybinio darbo temą „Pasislėpęs mano vardas“.

11.         Kūrybinis darbas atliekamas A 4 formato lape lietuvių kalba. Jis gali būti parašytas ranka arba spausdintas kompiuteriu.

12.         Dalyvis kuria pasakojimą: sugalvoja sakinį, kuris prasideda jo vardo pirmąja raide. Po to sugalvoja antrą sakinį, kurio pirmas žodis prasideda jo antrąja raidele ir t.t.

13.         2 – 4 klasių mokiniams užtenka sugalvoti pasakojimą iš trijų sakinių su pirmosiomis trejomis savo vardo raidėmis (jei mokiniui gerai sekasi, gali kurti pasakojimą iš viso savo vardo raidelių).

14.         Dalyviai savo pasakojimą papildo iliustracijomis, telpančiomis tame pačiame lape (galima naudoti įvairias dailės raiškos priemones).

15.         Atlikto darbo apačioje, dešinėje lapo pusėje užrašomas vaiko vardas, klasė, programa, pagal kurią ugdomas mokinys (12 dydžio Time New Roman šriftu).

16.         Konkursui kūrybinius mokinių darbus siųsti arba pristatyti adresu: Skuodo pedagoginė psichologinė tarnyba, Šatrijos g. 5, Skuodas.

17.         Pristatant darbus būtina nurodyti šią informaciją: konkurso dalyvio vardą ir pavardę, ugdymo įstaigos pavadinimą, klasę, programą, pagal kurią mokinys ugdosi (pritaikyta, individualizuota), konsultavusio mokytojo/švietimo pagalbos specialisto (jeigu toks yra) vardą ir pavardę (1 priedas).

 

6. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

 

18.         Rašinių vertinimo komisiją sudarys 4 nariai, kurie balandžio 2 – 10 d. išrinks geriausius darbus.

19.         Vertindama darbus komisija atsižvelgs į kūrybinio darbo reikalavimų atitikimą, turinio ir apipavidalinimo originalumą, kūrybiškumą.

20.         Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, o konkurso nugalėtojai diplomais ir specialiais prizais.

21.         Įdomiausi kūrybiniai konkurso darbai bus patalpinti Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos puslapyje bei Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos internetiniame facebook puslapyje ,,PPT Skuodas“.

 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22.         Konkurso organizatoriai pasilieka teisę be atskiro autoriaus sutikimo kūrybinius darbus neatlygintinai viešai publikuoti internetinėje erdvėje bei eksponuoti parodose, nurodant autorines teises.

23.         Darbai neatitinkantys konkurso reikalavimų nebus panaudojami konkurse.

24.         Dalyvavimas konkurse laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis.


 

8. KONTAKTAI

 

25.         Informaciją apie konkursą rasite Skuodo PPT svetainėje www.skuodoppt.lt

Iškilus klausimams kreiptis tel. nr.: 8 694 856 53

 

 

 

                                                                                                  1 priedas

 

      Kūrybinio konkurso – žodžių žaismas ,,Pasislėpęs mano vardas“ dalyvio anketa

 

Mokinio vardas, pavardė

 

Klasė ir programa pagal kurią mokosi mokinys

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas

 

Pedagogo vardas, pavardė (pedagogo pareigos)

 

 

 

Birželio 21d. mus aplnkė Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnyba. Susitikimo tema buvo "Kolegialaus bendradarbiavimo galimybėssiekiant įstaigos veiklos kokybės gerinimo". Susitikimo metu buvo aptartos aktualios temos: mokinių turinčių intelekto sutrikimą įtaukiojo ugdymo optimizavimo gslimybės taikant terapijos metodus, nuo mokyklos visiems prie mokyklos kiekvienam, logopedo darbo yatymai dirbant PPT. Aptarti atskiri atvejai, dalintasi įžvalgomis bei patirtimi.