KŪRYBINIS KONKURSAS – ŽODŽIŲ ŽAISMAS

 

 

Šių metų kovo 4 d. – kovo 29 d. Skuodo rajono savivaldybės PPT organizuoja kūrybinį konkursą – žodžių žaismas "Pasislėpęs mano vardas" ir kviečia dalyvauti Skuodo rajono 2 – 7 klasių mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.

Dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, o geriausių darbų autoriai diplomais ir specialiais prizais.

 

Padėkime vaikams pajusti sėkmę!

 

                                                                      

 

Detalesnė informacija                                     

Skuodo PPT svetainėje:  www.skuodoppt.lt                                            

tel. nr.: 8 694 85653

el. paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Konkurso NUOSTATAI prisegami.                                                         

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės

pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus

2024 m. kovo   d. įsakymu Nr. V-       

 

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

KŪRYBINIO KONKURSO – ŽODŽIŲ ŽAISMAS „PASISLĖPĘS MANO VARDAS“ NUOSTATAI

 

 

2024 m. kovo   d.

Skuodas

 

1. BENDROSIOS KONKURSO NUOSTATOS

 

1.         Kūrybinio konkurso – žodžių žaismas (toliau – konkursas) nuostatai nustato tikslą, reglamentuoja reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimų tvarką.

2.         Konkursas skirtas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų).

3.         Informacija apie konkurso nuostatus skelbiama Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos puslapyje ir facebook grupėje ,,PPT Skuodas“.

 

2. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4.         Konkurso tikslas: atskleisti mokinių kūrybinius ir raiškos gebėjimus, kuriant pasakojimą su savo varde esančiomis raidėmis.

5.         Konkurso uždaviniai:

          5.1. Skatinti perteikti savo mintis kuriant rišlų rašytinį tekstą.

     5.2. Formuoti mokinių garsinės analizės ir sintezės įgūdžius.

5.3. Formuoti taisyklingo sakinio ar pasakojimo sudarymo įgūdžius.

5.4. Atskleisti mokinių kūrybinius, meninius gebėjimus iliustruojant savo parašytą pasakojimą.

5.5. Puoselėti mokinių teigiamas emocijas.

 

3. KONKURSO RENGĖJAI IR ORGANIZATORIAI

 

6.         Konkurso rengėja – Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė ir spec. pedagogė Jolanta Viršilienė.

7.         Konkurso organizatorius – Skuodo rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba.

 

4. KONKURSO DALYVIAI

 

8.         Konkurse dalyvauti kviečiamos dalyvių grupės:

     1) 2 – 4 kl. mokiniai, besimokantys pagal pritaikytas programas.

     2) 2 – 4 kl. mokiniai, besimokantys pagal individualizuotas programas.

     3) 5 – 7 kl. mokiniai, besimokantys pagal pritaikytas programas.

     4) 5 – 7 kl. mokiniai, besimokantys pagal individualizuotas programas.

    

 

5. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

9.             Konkursas organizuojamas nuo 2024 m. kovo 4 d. iki kovo 29 d.

10.         Konkursui pateikti darbai turi atspindėti kūrybinio darbo temą „Pasislėpęs mano vardas“.

11.         Kūrybinis darbas atliekamas A 4 formato lape lietuvių kalba. Jis gali būti parašytas ranka arba spausdintas kompiuteriu.

12.         Dalyvis kuria pasakojimą: sugalvoja sakinį, kuris prasideda jo vardo pirmąja raide. Po to sugalvoja antrą sakinį, kurio pirmas žodis prasideda jo antrąja raidele ir t.t.

13.         2 – 4 klasių mokiniams užtenka sugalvoti pasakojimą iš trijų sakinių su pirmosiomis trejomis savo vardo raidėmis (jei mokiniui gerai sekasi, gali kurti pasakojimą iš viso savo vardo raidelių).

14.         Dalyviai savo pasakojimą papildo iliustracijomis, telpančiomis tame pačiame lape (galima naudoti įvairias dailės raiškos priemones).

15.         Atlikto darbo apačioje, dešinėje lapo pusėje užrašomas vaiko vardas, klasė, programa, pagal kurią ugdomas mokinys (12 dydžio Time New Roman šriftu).

16.         Konkursui kūrybinius mokinių darbus siųsti arba pristatyti adresu: Skuodo pedagoginė psichologinė tarnyba, Šatrijos g. 5, Skuodas.

17.         Pristatant darbus būtina nurodyti šią informaciją: konkurso dalyvio vardą ir pavardę, ugdymo įstaigos pavadinimą, klasę, programą, pagal kurią mokinys ugdosi (pritaikyta, individualizuota), konsultavusio mokytojo/švietimo pagalbos specialisto (jeigu toks yra) vardą ir pavardę (1 priedas).

 

6. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

 

18.         Rašinių vertinimo komisiją sudarys 4 nariai, kurie balandžio 2 – 10 d. išrinks geriausius darbus.

19.         Vertindama darbus komisija atsižvelgs į kūrybinio darbo reikalavimų atitikimą, turinio ir apipavidalinimo originalumą, kūrybiškumą.

20.         Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, o konkurso nugalėtojai diplomais ir specialiais prizais.

21.         Įdomiausi kūrybiniai konkurso darbai bus patalpinti Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos puslapyje bei Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos internetiniame facebook puslapyje ,,PPT Skuodas“.

 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22.         Konkurso organizatoriai pasilieka teisę be atskiro autoriaus sutikimo kūrybinius darbus neatlygintinai viešai publikuoti internetinėje erdvėje bei eksponuoti parodose, nurodant autorines teises.

23.         Darbai neatitinkantys konkurso reikalavimų nebus panaudojami konkurse.

24.         Dalyvavimas konkurse laikomas autorių sutikimu su šiomis sąlygomis.


 

8. KONTAKTAI

 

25.         Informaciją apie konkursą rasite Skuodo PPT svetainėje www.skuodoppt.lt

Iškilus klausimams kreiptis tel. nr.: 8 694 856 53

 

 

 

                                                                                                  1 priedas

 

      Kūrybinio konkurso – žodžių žaismas ,,Pasislėpęs mano vardas“ dalyvio anketa

 

Mokinio vardas, pavardė

 

Klasė ir programa pagal kurią mokosi mokinys

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas

 

Pedagogo vardas, pavardė (pedagogo pareigos)