PATVIRTINTA

                                                                                    Skuodo rajono savivaldybė

                                                                                                 Pedagoginės psichologinės tarnybos

                                                                                                                             direktoriaus 2024 m.kovo 13 d. Įsakymu Nr. V-4

 

SKUODO RAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS INDIVIDUALIŲ GEBĖJIMŲ VAIKŲ BEI SPECIALIŲJŲ(LAVINAMŲJŲ) KLASIŲ MOKINIŲKŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS

 „ATRIEDA VELYKŲ MARGUČIAI“

 NUOSTATAI

 

 

l SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Skuodo rajono ikimokyklinio irpriešmokyklinio amžiaus individualių gebėjimų (specialiųjų ugdymosi poreikių) vaikų bei specialiųjų (lavinamųjų) klasių mokinių kūrybos darbų virtualios parodos „Atrieda Velykų margučiai“ (toliau-paroda) nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, dalyvius,organizavimo tvarką, reikalavimus darbui.

2.Virtualią parodą „Atrieda Velykų margučiai“ organizuoja Skuodo rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba, koordinatorius - socialinė pedagogė Ingrida Momkienė.

3.Virtualios parodos nuostatai skelbiami Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos interneto svetainėje www.skuodoppt.lt ir Facebook grupėje „PPT Skuodas“.

 

ll SKYRIUS

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

4. Kūrybinių darbų virtualios parodos tikslas: naudojant įvairias kūrybines – technines priemones, ugdytitį vaikų kūrybiškumą, skatinti meninę saviraišką, kuriant Velykinį margu.

5.Uždaviniai:

5.1.gaminti Šv. Velykų dekoraciją – Velykinį margutį;

5.2. ugdyti vaikų meninę, vizualinę raišką, išradingumą, kūrybiškumą ir originalumą, puoselėjant tautines tradicijas, kultūrą ir papročius, pastebintlietuvių liaudies margučių raštų ir spalvų įvairovę;

5.3. kuriant ir improvizuojant darbus atlikti įvairia technika;

5.4. skatinti tėveliuskartu su vaikais įsitraukti į kūrybinį procesą;

5.5. surengti virtualią darbų parodą.

 

lll SKYRIUS

PARODOS DALYVIAI

 

6. Parodoje ,,Atrieda Velykų margučiai“ kviečiame dalyvauti Skuodo rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų individualių gebėjimų (specialiųjų ugdymosi poreikių) vaikus bei specialiuosius (lavinamųjų) klasių mokinius, jų tėvelius, švietimo pagalbos specialistus.

 

IVSKYRIUS

PARODOS ORGANIZAVIMO TVARKA

 

7. Parodos dalyviaikarpo, piešia, aplikuoja, lipdo ar kita pasirinkta technika kuria margutį ir jį dekoruoja.

8. Darbai gali būti įvairaus dydžio. Darbai nufotografuojami ir nuotraukos ( jpg formatu ) pateikiamos organizatoriams elektroniniu paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Parodai pateikiamas neribotas kiekis margučių nuotraukų.

9. Siunčiant paveikslą (-as) nurodyti autoriaus (-ių) vardą pavardę, grupės (klasės), įstaigos pavadinimą, pedagogo vardą pavardę.

10. Pateikdami darbų nuotraukas autoriai sutinka, kad jos bus panaudojamos kūrybinių darbų parodos sklaidos tikslais, asmens duomenys buvo gauti, nepažeidžiant apsaugos duomenų reikalavimų.

11. Kūrybinių darbų skaitymo nuotraukos bus panaudotos kuriant virtualios parodos pristatymą.Kūrybinių darbų virtuali paroda bus eksponuojamaSkuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos interneto svetainėje www.skuodoppt.lt ir Facebook grupėje „PPT Skuodas“.

12. Darbų laukiame nuo 2024 m. kovo 18 d. iki 2024 m. balandžio 5 d. Informacija teikiama telefonu: +370 60039678.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13.Parodos „Atrieda Velykų margučiai“ dalyviai ir juos ruošę pedagogai bus apdovanoti įstaigos padėkos raštais.

14. Kviečiame aktyviai dalyvauti, džiaugtis ir dalintis Šv. Velykoms sukurtas margučiai.